Ganymedes


een van de nummers van Ganymedes

Jarenlang verscheen het jaarboek Ganymedes, gericht op fantastische verhalen, bij uitgeverij Bruna. Totdat daaraan tengevolge van een faillissement een abrupt einde kwam.

Nog slechts één maal, namelijk met het elfde nummer in deze reeks, werd gepoogd het fenomeen nieuw leven in te blazen door uitgeverij Diram. Deze uitgeverij hield kort nadien op te bestaan.

Vincent van der Linden, de grote roerganger van het jaarboek, gaf in zijn laatste levensjaar 2012 te kennen dat hij het initiatief graag voortgezet wilde zien. De Stichting Fantastische Vertellingen heeft die uitdaging op zijn verzoek aangenomen. Uit respect voor Vincent werd doelbewust het twaalfde nummer overgeslagen. In 2019 verscheen Ganymedes-12 alsnog, met daarin een eerbetoon aan de groep Nederlandstalige auteurs die niet meer onder ons zijn, maar die wel bijdroegen aan het succes van het jaarboek en aan de Nederlandstalige fantastische literatuur in het algemeen: succesvolle auteurs van het huidige tijdperk imiteerden daartoe de stijl van hun inspiratoren.

Eind 2013 verscheen Ganymedes-13. Sedertdien gingen we gestaag voort en in 2024 zal Ganymedes-24 uitkomen. Elk jaarboek is een bundeling van korte verhalen en poëzie in het spectrum van Nederlandstalige fantastische literatuur. Samengesteld door Paul van Leeuwenkamp (winnaar van de Bemoste Beeld-prijs 2013), in samenwerking met Remco Meisner (winnaar van de Bemoste Beeld-prijs 2017). Het resultaat is telkens een kloeke driedubbeldikke bundel zonder weerga, waar we trots op zijn.

De belangrijkste afspraken, waaraan we graag willen dat wij ons allemaal houden, zijn deze:

artikel 1

Wat wordt ingezonden mag nog niet eerder gepubliceerd zijn: niet in een boek, niet op een website, niet in een tijdschrift, niet in het Nederlands, niet in het Engels of Duits of Grieks, niet als Hollywoodfilm, niet als toneelstuk of stemmenspel, niet als hoorspel, op geen enkele wijze - dus gewoon niet. Wat wordt ingezonden mag tot zes maanden na de publicatie van het jaarboek bovendien niet elders geplaatst of aangeboden worden. We vragen inzenders, waarvan materiaal in het jaarboek gepubliceerd wordt, om voordien een overeenkomst te ondertekenen, waarin zij met name dit punt onderkennen en bevestigen dat zij zich hieraan zullen houden.

artikel 2

De sluitingsdatum voor inzendingen, te richten aan info(at)fantastische-vertellingen.nl is 1 juni 2024.

artikel 3

Je weet op 1 juli 2024 of je inzending al dan niet wordt opgenomen in het jaarboek, dat verschijnt in augustus 2024.

artikel 4

Er kan, als je aangeeft dat te willen en je er voor uiterlijk 1 mei 2024 om vraagt, op je inzending terugkoppeling van een lezer worden gegeven.
Let op: die lezers-terugkoppeling staat los van het beoordelings- en selectieproces.

artikel 5

We kunnen de uitverkorenen, die wij Gepubliceerden noemen, geen enkele beloning in het vooruitzicht stellen, behalve uit de aard der zaak de roem en daarnaast een gratis exemplaar van het jaarboek. Indien een verhaal of gedicht op naam van meer dan één auteur staat, wordt slechts één exemplaar van het jaarboek verstrekt. Gelieve in dat geval bij de inzending aan te geven aan wie dit exemplaar toe zal komen.

artikel 6

Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd zich voor informatie en met hun inzendingen te vervoegen bij de Stichting Fantastische Vertellingen, via emailadres info(at)fantastische-vertellingen.nl of door via de reguliere posterijen iets in te sturen naar Geddingmoor 32, 2151 DK Nieuw Vennep, Nederland. Inzenders mogen niet meer dan 2 verhalen en/of 7 gedichten insturen.

artikel 7

Verhalen of gedichten dienen op het eerste of het laatste blad voorzien te zijn van naam, postadres, emailadres en telefoonnummer van de inzender. Wanneer een pseudoniem wordt gebruikt MOET dat op deze plek aangegeven zijn.

artikel 8

Digitaal verstrekte verhalen dienen in de bestandsvorm MS Word of als textfile ingestuurd te worden.

artikel 9

We zijn niet voornemens kunst of tekeningen in de bundel op te nemen, maar als iemand bij een verhaal of een gedicht ook een passende illustratie (van de schrijver van het verhaal zelf of gemaakt door iemand anders) wil inzenden, kan dat best leuk zijn. Houd er wel rekening mee dat we niet zomaar elke meegestuurde illustratie zullen (willen) gebruiken -- het kan dus zo uitwerken dat we ze geheel of gedeeltelijk weglaten. Digitaal verstrekte illustraties/kunst dienen in de bestandsform PDF, TIFF, PNG of JPG ingestuurd te worden.

artikel 10

Inzendingen dienen, voorzover daarin taal en woorden voorkomen, in de Nederlandse taal gesteld te zijn. Stuur je bij een verhaal of gedicht ook een illustratie mee? Gebruik dan als bestandsnaam een stukje uit de tekst waarbij de illustratie is bedoeld - op die manier is het voor ons gemakkelijk (indien je inzending geaccepteerd wordt voor publicatie) de afbeelding op de juiste plek te zetten.

artikel 11

De rechten van het ingestuurde materiaal blijven onverkort bij de auteur of kunstenaar berusten. Er is dus geen sprake van overdracht van eigendom of exploitatierechten.

artikel 12

De inzender dient, indien uitgekozen voor publicatie, bereid te zijn een korte bio/bibliografie (max. ca. 75 woorden) te verstrekken en deze te voorzien van een pasfoto of illustratie (weergave van de illustratie is voorzien op ca. 3x5cm).

artikel 13

De inzender wordt verzocht aan te geven of het ingestuurde, indien niet geselecteerd voor publicatie in Ganymedes, mag worden opgevat als inzending voor een andere publicatie van de Stichting Fantastische Vertellingen, zoals bijvoorbeeld de tijdschriften Fantastische Vertellingen of Tjonge.

artikel 14

Inzendingen worden beoordeeld op:

 • A: In hoeverre voldoet het materiaal aan de karakteristieken van wat we fantastisch mogen noemen?
 • B: Verhaallijn en ontwikkeling, voorzover relevant in het kader van de plot of de boodschap.
 • C: Het taalgebruik en de beheersing van de techniek.
 • D: De verhouding tussen de kwaliteit van het verhaal en de lengte.
 • E: De mate waarin het product onderscheidend is ten opzichte van wat algemeen bekend is.
 • F: De mate waarin het product als waardevol wordt beschouwd.
 • artikel 15

  Het staat de uitgever overigens vrij deze criteria te herzien of aan te vullen.

  artikel 16

  De selectie van ingezonden materiaal berust bij Paul van Leeuwenkamp en Remco Meisner.

  artikel 17

  Over het verloop van het selectieproces wordt niet gecorrespondeerd.

  artikel 18

  Ganymedes is in kleur uitgevoerd. Een eventueel bij het verhaal gevoegde kleurenillustratie, kleuren-pasfoto of in het verhaal aangebrachte gekleurde tekst verliest daardoor geen zeggingskracht - een groot voordeel.

  artikel 19

  Kijk, om te lezen hoe je je tekst bij voorkeur vormgeeft en welke interpunctie, leestekens et cetera je op welke manier kunt gebruiken, ook eens naar onze tips daarover. Die vind je HIER.

  Ganymedes-1

  Ganymedes-2

  Ganymedes-3

  Ganymedes-4

  Ganymedes-5

  Ganymedes-6

  Ganymedes-7

  Ganymedes-8

  Ganymedes-9

  Ganymedes-10

  Ganymedes-11

  Ganymedes-12

  Ganymedes-13

  Ganymedes-14

  Ganymedes-15

  Ganymedes-16

  Ganymedes-17

  Ganymedes-18

  Ganymedes-19

  Ganymedes-20

  Ganymedes-21

  Ganymedes-22

  Ganymedes-23